[:en]

KAZNU BROUGHT TOGETHER DIPLOMATS OF THE OIC MEMBER STATES

 

On November 12-14, 2018 Orientation Program on «Transnational Threats, Terrorism and Security Challenges» for diplomats of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) member states will be held at Al-Farabi Kazakh National University.

The event is organized by the OIC General Secretariat, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan and Al-Farabi KazNU. The diplomats of the OIC member states, representatives of the diplomatic corps of foreign countries in Kazakhstan, prominent scientists and experts will take part in the Orientation Program. The event will be an interactive platform to discuss topical issues in countering terrorism and radicalization of society, developing joint strategies and measures, sharing best practices in the field of security, human rights and the rule of law. The participants of the meeting will be able to look closely at the policy and role of the OIC in the fight against terrorism, new trends and programs in this direction.

As the Global Hub of the UN «Academic Impact» Programme, Al-Farabi KazNU is actively involved in the implementation of the sustainable development goals, one of which is the fight against terrorism. The University pays special attention to the initiatives and programs of international organizations, whose activities are aimed at ensuring security in the global world and sustainable development of mankind.

 

Date and Venue: Opening Ceremony on November, 12 at 09.00, Al-Farabi KazNU, Scientific Library (4 floor).

 

                                                                                                    

 

 

**************************************************************************

 [:kz]

ИЫҰ ДИПЛОМАТТАРДЫ ҚАЗҰУ-ДА ЖИНАЛДЫ

2018 жылдың 12-14 қарашасында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «Трансұлттық қауіп-қатерлер, терроризм және қауіпсіздік мәселелері» тақырыбына арналған Ислам Ынтымақтастығы Ұйымына (ИЫҰ) мүше мемлекеттер дипломаттарының бағдарлық бағдарламасы өтеді.

Шараны ұйымдастырушылар: ИЫҰ Бас хатшылығы, ҚР Сыртқы істер министрлігі және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Аталған шараға ИЫҰ-ға мүше мемлекеттердің дипломаттары, Қазақстандағы шет елдік дипломатиялық корпустардың өкілдері және белгілі ғалымдар мен сарапшылар қатысады. Шара терроризмге қарсы іс-қимылдың өзекті мәселелерін талқылау мен қоғамды радикализациялау, бірлескен стратегиялар және шараларды әзірлеу, қауіпсіздікті қамтамасыз етумен қатар адам құқықтарын және заңның үстемдігін қамтамасыз ету салалары бойынша озық тәжірибемен алмасу жөніндегі диалог алаңына айналады. Кездесуге қатысушылар ИЫҰ-ның терроризммен күрестегі ұстанған саясаты мен рөлі, осы бағыттағы жаңа үрдістері мен бағдарламалары жайлы толықтай таныса алады.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ БҰҰ «Академиялық ықпал» бағдарламасының ғаламдық хабын басқара отырып, тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыруға белсенді қатысады, олардың бірі терроризмге қарсы күрес. Университет жаһандық әлемдегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және адамзаттың орнықты дамуына бағытталған халықаралық ұйымдардың бастамаларына және бағдарламаларына баса назар аударады.

 

Өтетін орны және уақыты: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, әл-Фараби атындағы кітапхана (4 этаж), ашылуы 12 қараша сағат9.00-де.

                                                                                                    [:ru]

ОИС СОБРАЛ ДИПЛОМАТОВ В КАЗНУ

12-14 ноября 2018 года в Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась ориентационная программа для дипломатов государств-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) «Транснациональные угрозы, терроризм и проблемы безопасности».

Организаторами мероприятия являются Генеральный секретариат ОИС, Министерство иностранных дел РК и КазНУ им. аль-Фараби. В работе ориентационной программы приняли участие дипломаты из государств-членов ОИС, представители дипломатического корпуса зарубежных стран в Казахстане, видные ученые и эксперты. Мероприятие стало диалоговой площадкой по обсуждению актуальных вопросов противодействия терроризму и радикализации общества, разработке совместных стратегий и мер, обмена передовым опытом в области обеспечения безопасности, прав человека и верховенства закона. Участники встречи смогли подробно ознакомиться с политикой и ролью ОИС в борьбе с терроризмом, новыми тенденциями и программами в этом направлении.

Являясь Глобальным Хабом программы ООН «Академическое влияние, КазНУ им. аль-Фараби активно участвует в реализации целей устойчивого развития, одной из которых является борьба с терроризмом. Университет уделяет особое внимание инициативам и программам международных организаций, деятельность которых направленна на обеспечение безопасности в глобальном мире и устойчивое развитие человечества.

Место и время проведения: КазНУ им. аль-Фараби, Научная библиотека (4 этаж), открытие 12 ноября в 9.00 ч.

 

                                                                                                    [:]