[:en]About the Ban Ki-Moon Institute for Sustainable Development

The Ban Ki-Moon Institute for Sustainable Development (BKMISD.kaznu.kz) has been established as an international academic institution at Al-Farabi Kazakh National University (KazNU), Almaty, Kazakhstan, in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan. Its establishment draws on the rich long-standing traditions of Al-Farabi KazNU in working on Sustainable Development Goals (SDGs) in the framework of developing countries and the developing world, bringing together several of its flagship long-running programs. These include the United Nations Academic Impact (UNAI), University 4.0, MDP/Global Classroom Program on Sustainability, Green Campus, Green Bridge through Generations, University Social Responsibility Network (USRN), Ruhani Zhangyru (Cultural & Social development program of Kazakhstan), “Al-Farabi – Smart City” and some others. The BKMISD.kaznu.kz focuses on promoting partnerships for implementing the Sustainable Development Goals (SDG-17) through educational, research and international collaboration activities.

The Mission Statement

The mission of the BKMISD.kaznu.kz is to develop an innovative approach for a global partnership for SDGs (SDG-17) in promoting and implementing SDGs through education, research, and international collaboration. The BKMISD.kaznu.kz seeks effective ways to bring together students, scholars, experts, policy-makers and the members of international organizations and INGOs for encouraging synergies in building the future we want. The interdisciplinary approach of BKMISD.kaznu.kz focuses on working together in finding practical solutions and strategies towards the 2030 UN agenda.

Agenda   

The BKMISD.kaznu.kz at Al-Farabi KazNU is designed to become a national and international think tank and a hub for developing cutting-edge research and educational programs. These programs are devised to better address the challenges of policy-making, policy analysis and environmental aspects of sustainable development at the global, national and local levels. The education programs of BKMISD.kaznu.kz offer training, curricular design and education to innovative top public managers, top corporate leaders and top policy-makers. The research activities bring together experts in Humanities, social and natural sciences to address topics concerning sustainable development, green growth, university 4.0, green economy, etc. The BKMISD.kaznu.kz works with all interested parties both at the national and international levels in fundraising and grant activities.

Key Programs

The BKMISD.kaznu.kz prepares to involve all interested parties, especially young leaders and activists, to address the challenges of implementing the Sustainable Development Goals and work on activities to deal with such issues.[:kz]Институт туралы 

Пан Ги Мун атындағы Тұрақты даму институты (BKMISD.kaznu.kz) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде (ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан) халықаралық ғылыми мекеме ретінде құрылды. Оның құрылуы ҚазҰУ-дың байырғы дәстүрлеріне негізделген. Әл-Фараби бірнеше жетекші ұзақ мерзімді бағдарламаларын біріктіру арқылы дамушы елдерде тұрақты даму мақсаттарына (SDGs) қол жеткізу үшін жұмыс жасап келеді.

Оларға БҰҰ-ның академиялық ықпалы (UNAI), Университеттің 4.0, Тұрақты дамудың жаһандық академиялық бағдарламасы, Жасыл кампус, Ұрпақтар арқылы жасыл көпір, Университеттің әлеуметтік жауапкершілік жүйесі (USRN), Рухани Жанғыру (Қазақстанның мәдени және әлеуметтік даму бағдарламасы), «Әл-Фараби – Ақылды қала» және басқалары жатады. Институт білім беру, ғылыми-зерттеу және халықаралық ынтымақтастық арқылы Тұрақты Даму Мақсаттарын (SDG-17) жүзеге асыру үшін серіктестікті жылжытуға бағытталған.

Біздің қызметіміз!

Институттың (BKMISD.kaznu.kz) басты қызметі – Тұрақты Даму Мақсаттары (SDG-17) үшін білім беру, ғылыми-зерттеу және халықаралық ынтымақтастық арқылы Тұрақты Даму Мақсаттарын жылжыту мен жүзеге асыруда жаһандық серіктестікке инновациялық көзқарасты дамыту. Институт студенттерді, ғалымдарды, сарапшыларды, саясаткерлерді және халықаралық ұйымдардың мүшелерін біз қалаған болашақты құруға синергияларды ынталандыру үшін біріктірудің тиімді жолдарын іздейді. Институттың пәнаралық көзқарасы БҰҰ-ның 2030 жылға дейінгі күн тәртібіне қатысты практикалық шешімдер мен стратегияларды іздестіруге бағытталған.

Күн тәртібінде

Пан Ги Мун атындағы Тұрақты даму институты ұлттық және халықаралық аналитикалық орталықта алдыңғы қатарлы ғылыми-зерттеу және білім беру бағдарламаларын дамыту орталығы болуды мақсат етеді. Бұл бағдарламалар жаһандық, ұлттық және жергілікті деңгейлерде саясатты дамыту, саясатты талдау және тұрақты дамудың экологиялық аспектілерін тиімді шешуге арналған.

Институттың білім беру бағдарламалары инновациялық топ-менеджерлер мен саясаткерлер үшін оқыту, оқу жоспарларын әзірлеу және оқытуды ұсынады. Зерттеулер тұрақты даму, жасыл өсу, 4.0 Университеті, жасыл экономика және т.б. байланысты мәселелерді шешу үшін гуманитарлық, әлеуметтік және жаратылыстану ғылымдарының мамандарын біріктіреді. Институт барлық мүдделі тараптармен, ұлттық және халықаралық деңгейде қаражат жинау және гранттар беру бойынша жұмыс істейді.

Негізгі бағдарламалар

Институт барлық мүдделі тараптарды, әсіресе жас көшбасшылар мен белсенділерді Тұрақты Даму Мақсаттарына жету мәселелерін шешуге және осындай проблемаларды шешу бойынша шараларды әзірлеуге қатысуға дайындалып жатыр.[:ru]Об Институте устойчивого развития им. Пан Ги Муна

Институт устойчивого развития им. Пан Ги Муна (BKMISD.kaznu.kz) был создан в качестве международного академического учреждения при Казахском национальном университете им. аль-Фараби (КазНУ), Алматы, Казахстан, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Его создание опирается на богатые давние традиции КазНУ им. аль-Фараби в работе по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в рамках развивающихся стран объединяя несколько своих ведущих долгосрочных программ. К ним относятся Академическое влияние Организации Объединенных Наций (UNAI), Университет 4.0, MDP / Глобальная академическая программа по устойчивому развитию, Зеленый кампус, Зеленый мост через поколения, Сеть социальной ответственности университетов (USRN), Рухани Жангиру (Программа культурного и социального развития Казахстана), «Аль-Фараби – Умный город» и некоторые другие. Институт фокусируется на содействии партнерству для реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР-17) посредством образовательных, исследовательских и международных мероприятий по сотрудничеству.

Миссия

Миссия Института (BKMISD.kaznu.kz) заключается в разработке инновационного подхода к глобальному партнерству для ЦУР (ЦУР-17) в продвижении и реализации ЦУР через образование, исследования и международное сотрудничество. Институт ищет эффективные способы объединить студентов, ученых, экспертов, политиков и членов международных организаций для поощрения синергизма в построении будущего, которого мы хотим. Междисциплинарный подход Института направлен на совместную работу по поиску практических решений и стратегий в отношении повестки дня ООН до 2030 года.

  Повестка дня

Институт устойчивого развития в КазНУ им. аль-Фараби призван стать национальным и международным аналитическим центром и центром разработки передовых исследовательских и образовательных программ. Эти программы предназначены для более эффективного решения проблем разработки политики, анализа политики и экологических аспектов устойчивого развития на глобальном, национальном и местном уровнях. Образовательные программы Института предлагают обучение, составление учебных планов и обучение для инновационных топ-менеджеров и политиков. Исследовательская деятельность объединяет экспертов в области гуманитарных, социальных и естественных наук для решения вопросов, касающихся устойчивого развития зеленого роста зеленой экономики, Миссии Университета 4.0, и т.д. Институт работает со всеми заинтересованными сторонами как на национальном, так и на международном уровнях в сборе средств и предоставлении грантов по деятельности.

Ключевые программы

Институт готовится привлечь все заинтересованные стороны, особенно молодых лидеров и активистов, к решению задач по достижению Целей в области устойчивого развития и разработке мероприятий для решения таких проблем.[:]